Editurk Engineering Service. Макс. седем. Част Imp. и Ihr. Пеене. Търговия ООД Sti. Като (наричана по-долу „Компанията“), ние уважаваме и отдаваме значение на поверителността на личния живот. Поради тази причина бихме искали да Ви информираме за Вашите права относно използването и защитата на Вашите лични данни в обхвата на Закона за защита на личните данни № 6698 (наричан по-долу „КВКК“).


а) Администратор на данни


Editurk Engineering Service. Макс. седем. Част Imp. и Ihr. Пеене. Търговия ООД Sti. (наричана по-долу „Дружеството“), ние Ви информираме, че обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни в обхвата на Закон за защита на личните данни № 6698 (наричан по-долу „KVKK“) и друго приложимо законодателство.


б) Категории обработвани лични данни


В съответствие с KVKK и друго приложимо законодателство, вашите лични данни в категориите самоличност, комуникация, финансова информация, сигурност на физическото пространство, сигурност на транзакциите и информация за пазаруване ще бъдат обработвани в рамките на целите и правните причини, посочени в текста за разяснение в обхвата на Закона за защита на личните данни No6698.


в) За каква цел ще бъдат обработвани личните данни


Вашите лични данни,


* Записване в онлайн софтуерни системи, използвани за изпълнение на политики за продажби и маркетинг,


* Извършване на необходимата работа от нашите бизнес звена, за да се възползвате от продуктите и услугите, предлагани от компанията,


* Измерване и повишаване на удовлетвореността на клиентите,


* Събиране и оценяване на оплаквания и предложения, ако има такива, относно продуктите и услугите на компанията,


* Препоръчване на предлаганите от компанията продукти и услуги към Вас; Планиране и/или изпълнение на дейности по проучване на пазара за продажби и маркетинг на продукти и услуги,


* Осигуряване на правна, техническа и търговска сигурност на работните места на лицата, участващи в бизнес отношенията,


* Контрол на входовете и изходите на фирмата и осигуряване на сигурността на общите части,


* Осигуряване на сигурността на операциите на администратора на данни,


* Изпълнение на комуникационни дейности,


* Проследяване и изпълнение на правни дела,


* Извършване на финансови и/или счетоводни работи,


За целите на „а) Това е ясно посочено в законите“, „в) Необходимо е да се обработват личните данни на страните по договора, при условие че са пряко свързани със сключването или изпълнението на договор“, „ç) За да изпълни законовото задължение на администратора на данни. Ще се обработва в рамките на законовите основания, „д) Обработката на данни е задължителна за установяване, упражняване или защита на право, е) Обработката на данни е задължителна за законните интереси на администратора на лични данни, при условие че не накърнява основните права и свободи на засегнатото лице“.


Вашите лични данни ще бъдат обработвани с Ваше изрично съгласие в съответствие със законовите причини, посочени в KVKK и Закона за електронната търговия, за да Ви информираме за кампаниите и новостите по отношение на услугите на Дружеството.


г) На кого и за каква цел могат да бъдат прехвърлени обработваните лични данни


Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени без да се търси изричното съгласие на субекта на данните в съответствие с член 8, параграф 2, буква а) от KVKK за целите, посочени по-долу:


* Може да се споделя с нотариуси, изпълнителни служби и/или съдилища, ако е необходимо, с цел извършване на финансови и/или счетоводни работи в рамките на събиране на такси за продукти и услуги.


* За изпълнение на законови задължения в съответствие със съответното законодателство може да се споделя със съответните публични институции и организации, ако е необходимо или при поискване.


* За да се следват правните процеси, той може да бъде споделен с нашите адвокати колкото е необходимо в рамките на задължението за поверителност.


д) Метод и правно основание за събиране на лични данни


Вашите лични данни се получават устно, писмено или по електронен път, чрез автоматични или неавтоматични методи, въз основа на законовите причини, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от KVKK, с цел изпълнение на целите, посочени в ал. в) от този текст:


* Попълване на формуляр, изпращане на имейл съобщение, свързване чрез телефонно обаждане, посещение на уебсайта и контакт чрез платформи за социални медии от заинтересованото лице.


* Споделяне на визитни картички по време на посещения на панаири или семинари, изпращането им чрез партньорски институции или организации за решения.


* Получаване чрез охранителни камери на записи на входа-изхода на обекта и общите части във фирмата.


е) Вашите права по член 11 от KVKK


В обхвата на член 11 от KVKK имате права като собственик на данни и можете да подадете своите искания относно тези права, като попълните цялата информация, посочена във Формуляра за кандидатстване за съответното лице, член 11 и параграф 1 на член 13 от KVKK и процедури и принципи за кандидатстване до администратора на данни. Съгласно комюникето на


* „Reşatbey mah. Ataturk Cad. Бизнес център на архитект Семих Рустем Като дойдете лично в нашата компания на адрес "ет. 8/801 Сейхан/Адана",


* писмено, чрез нотариус или с препоръчано писмо с обратна разписка, за да Ви идентифицираме и да не информираме грешните хора,


* като изпратите имейл на адрес info@editurk.com.tr с помощта на защитен електронен подпис, мобилен подпис или (ако има такъв) имейл адреса, който вече е нотифициран на нашата Компания и е регистриран в нашите системи,


или по други методи, които ще бъдат определени от Борда в бъдеще.


ж) Срок на съхранение на лични данни


Компанията изтрива, унищожава или анонимизира личните данни веднага щом целта за обработване на лични данни изчезне и изтекат задължителните срокове за съхранение, определени съгласно Законите и друго приложимо законодателство.


з) Промени и актуализации


Настоящият разяснителен текст е изготвен в рамките на Закона за защита на личните данни № 6698 и други приложими нормативни актове. Необходими промени могат да бъдат направени в гореспоменатия текст за разкриване в съответствие със съответното правно законодателство и/или промени в целите и политиките на Дружеството за обработка на лични данни.

Editurk